/site/assets/files/2547/tvdh20210531-008.jpg

Op de fiets naar de Grote Markt

Westrik, Breda Prinsenbreek
Projectontwikkelaar Giesbers Wijchen begon 2015 aan de rand van Prinsenbeek met het ontwikkelen van een nieuwe woonbuurt met 120 woningen, het buurtschap Westrik. Wij werden gevraagd het masterplan, het stedenbouwkundig plan en de inrichting van het openbare gebied te ontwerpen. Gedurende dit proces werkten wij nauw samen met de opdrachtgever en de gemeente, die de randvoorwaarden stelden en zorg droegen voor het bestemmingsplan.

Daarnaast werkten wij vanaf dag één intensief samen met een ecoloog, een civieltechnisch bureau en de architect van de woningen. Uiteindelijk resulteerden onze ontwerp- en vergader inspanningen in een ontspannen ogend plan met veel groen, poelen en een bijzondere beplanting. We hebben het plan tot DO niveau uitgewerkt en de civiele uitwerking begeleid.

Begin november 2020 mocht het team de publieksprijs van de SKG-award Duurzame gebiedsontwikkeling in ontvangst nemen!

Masterplan

Met oog voor het grotere geheel en voor de ecologische waarden hebben wij het leidmotief voor het Masterplan van de nieuwe wijk Westrik ontwikkeld: drie bebouwingseilanden in een ‘zee van groen’. De van oudsher aanwezige licht slingerende wegen over de zandgronden vormen de basis voor de opzet: met één slingerende lus wordt de nieuwe buurt ontsloten en wordt het thuiskomen ruimtelijk geënsceneerd. Steeds wisselende perspectieven op de groene ruimte en op de woongebouwen, die schijnbaar achteloos gepositioneerd zijn in het geheel, creëren een grote rijkdom in ruimtelijke ervaring.

We interpreteerden de openbare ruimte als de groene contramal van de bebouwing en bepalend voor het karakter en de sfeer van het nieuwe buurtschap. De dragers voor de landschappelijke inrichting hiervan zijn de bestaande eikenboom structuren en een nieuwe natte ecologische zone, als verbindende schakels tussen twee belangrijke leefruimten voor vogels, insecten en vleermuizen. Het evenwicht vinden tussen de behoefte aan rust voor flora en fauna en de behoefte van bewoners wat betreft ontsluiting, beleving en activiteiten werd een centrale opgave.

Inrichtingsplan openbare ruimte

Het stedenbouwkundig plan van drie bebouwingseilanden in een zee van groen hebben we vervolgens uitgewerkt tot een inrichtingsplan voor de openbare ruimte waarin ecologie en klimaatadaptatie de hoofdrol spelen. Gedurende dit proces heeft veel afstemming plaatsgevonden met de gemeente ten aanzien van het toekomstige beheer. Omdat ecologische verbindingen en biodiversiteit belangrijke ambities waren, zijn thema’s als maaibeleid, keuze van beplantingen al in een vroeg stadium besproken en afgestemd met de diensten.

De inrichting van de wijk Westrik kenmerkt zich door hoge ambities op het gebied van ecologie en klimaatadaptatie en tegelijkertijd veel aandacht voor de belevingswaarde hiervan voor de bewoners. Hiertoe is een breed scala aan ontwerpmiddelen ingezet om deze unieke wens tot uitvoering te kunnen brengen. Zo is de ecologische zone langs het spoor ingericht op een manier zodat de buurtbewoners ervan kunnen genieten, maar dieren er ook hun rust kunnen vinden. De spoorzone was al een vleermuis corridor. Om dit nog beter te faciliteren is de geluidswal langs het spoor omgetoverd tot een levende muur met nestkasten, een vleermuisgrot en schanskorven waar beplanting die zich aan kan hechten.

Klimaatadaptief

Westrik is de eerste wijk in Breda die volledig afgekoppeld is. De afwatering van verharding en daken is zoveel mogelijk bovengronds en zichtbaar. Ook hier zijn vernieuwende oplossingen toegepast, zoals stoepen die mogen overstromen. Kruisingen van wegen met groenblauwe structuren zijn zo gedetailleerd dat de dat de waterverbindingen zichtbaar blijven in de verharding en niet ondergeschikt raken.

Ook in de technische en functionele uitwerking van de wadi’s die de wijk in drie eilanden verdelen, is veel aandacht besteed aan zowel de detaillering als de beleving. Er is voortdurend gezocht naar ideeën en oplossingen die elkaar aanvullen en versterken. De natuur wordt op diverse manieren zichtbaar en beleefbaar gemaakt. In sommige eco-zones kan je niet komen, maar wel over uitkijken vanaf een van de twee uitkijkplatforms. De natuur kan daar ongestoord zijn gang gaan.

Als bewoner profiteer je optimaal van alle onderdelen; en dat op fietsafstand van Breda's Grote Markt!

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.