Op de fiets naar de Grote Markt

Westrik, Breda Prinsenbreek

Voor het nieuwe buurtschap Westrik in Breda-Prinsenbeek ontwierp OD205 het masterplan, het stedenbouwkundig plan en de inrichting van het openbare gebied. Leidmotief voor het buurtschap: het creëren van drie bebouwingseilanden in een zee van groen. In het inrichtingsplan voor de openbare ruimte speelden ecologie en klimaatadaptatie de hoofdrol.

Bij de ontwikkeling van de plannen werkte OD205 nauw samen met de gemeenten en met opdrachtgever en projectontwikkelaar Giesbers Wijchen. Daarnaast werkte OD205 vanaf dag één intensief samen met een ecoloog, een civieltechnisch bureau en de architect van de woningen. Dat resulteerde in een ontspannen ogend plan met veel groen, poelen en bijzondere beplanting. OD205 werkte het plan tot DO-niveau uit en begeleidde de civiele uitwerking. 

Meanderende lus 

OD205 ontwierp het nieuwe buurtschap met 120 woningen als drie bebouwingseilanden in een zee van groen. Een meanderende lus ontsluit de nieuwe buurt en ensceneert het thuiskomen. Steeds wisselende perspectieven op de groene ruimte en de woongebouwen creëren een rijke ruimtelijke ervaring. 

Openbare ruimte als contramal 

OD205 interpreteerde de openbare ruimte als groene contramal van de bebouwing, bepalend voor karakter en sfeer van het buurtschap. Dragers voor de landschappelijke inrichting zijn bestaande eikenboomstructuren en een nieuwe natte ecologische zone - verbindende schakels tussen twee belangrijke leefruimten voor vogels, insecten en vleermuizen. Centrale opgave werd het vinden van de balans tussen ecologie en klimaatadaptatie, de behoefte aan rust voor flora en fauna en de wensen van bewoners wat betreft ontsluiting, beleving en activiteiten. 

Vernieuwende oplossingen 

OD205 werkte het stedenbouwkundig ontwerp uit tot een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Dat kenmerkt zich door hoge ambities op het gebied van ecologie en klimaatadaptatie en veel aandacht voor de belevingswaarde hiervan.  

Westrik is de eerste wijk in Breda die volledig afgekoppeld is. De afwatering van verharding en daken is zoveel mogelijk bovengronds en zichtbaar. Hier zijn ook vernieuwende oplossingen toegepast, zoals stoepen die mogen overstromen. Kruisingen van wegen met groenblauwe structuren zijn zo gedetailleerd dat de waterverbindingen zichtbaar blijven in de verharding en niet ondergeschikt raken. 

Ook in de technische en functionele uitwerking van de wadi’s die de wijk in drie eilanden verdelen, is veel aandacht besteed aan detaillering en beleving.  

In november 2020 ontving het project de publieksprijs van de SKG-award Duurzame Gebiedsontwikkeling. 

Download hier de projectbrochure

  • Locatie Westrik
  • Bouwrijp maken Westrik voorjaar 2018
  • Stedenbouwkundig plan Westrik

Specificaties van 'Op de fiets naar de Grote Markt'

land: 
Nederland
opdrachtgever: 
Giesbers Ontwikkeling, Wijchen
periode: 
2015 - 2017
producten: 
Stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan, inrichtingsplan openbare ruimte, bestemmingsplan
programma: 
120 eengezinswoningen