/site/assets/files/1906/090-sp-07_promenade_20190619_blauwe_lucht.jpg

Twist & Turn, stadswijk aan het spoor

Snellerpoort, Woerden
Bouwen in de stad, stedelijke verdichting, is een thema dat ons de komende jaren bezig blijft houden. In de stad betekent meestal ook: belemmeringen en conflicten. Hoe draaien we deze in iets positiefs om? Met een twist lukt ons dat in Woerden. Onder het motto: "De voorkant van de overkant" zorgen wij voor een mentale draai in de hoofden van de mensen. Snellerpoort is een voorkant van de stad!

Snellerpoort is een locatie 'met een geschiedenis'. Al in 2008 ligt een Masterplan klaar voor dit braakliggend terrein aan de zuidkant van het spoor. Dit plan en ook de opvolgende plannen sneuvelen door diverse oorzaken. Twee aspecten bindt al die plannen: de bebouwing richt zich op het zuiden, keert zich met een achterkant naar het spoor en de locatie wordt geschikt bevonden voor het ontwerpen van een woonwijk.

Eind 2017 vraagt de gemeente OD205 om een visie op het gebied te ontwikkelen. Deze vraag leidt uiteindelijk tot een nieuw plan van ons dat eind 2018 in de raad van de gemeente omarmd wordt. In 2019 werken wij dit plan verder uit in de vorm van een inrichtingsplan van de openbare ruimte en een stedenbouwkundig programma van eisen voor de bebouwing. Hoe heeft OD205, samen met de projectgroep van de gemeente dit voor elkaar gekregen?

Wij kijken ánders tegen de opgave en de locatie aan. Ten eerste zien wij een uitgelezen kans om van Snellerpoort een stedelijke buurt te maken. Stedelijk omdat wij functiemenging voor ons zien, een betrekkelijk hoge dichtheid en een ontwikkeling via geleidelijke groei. Ten tweede: in onze ogen is de noordelijke bebouwing langs het spoor het gezicht van de wijk; niet de achterkant. Dit is een draai van 180 graden die de gemoederen in de gemeente lang bezig heeft gehouden. 

Ons stedenbouwkundig plan is van ontwapenende eenvoud. 

Wij hebben een stadsplattegrond ontworpen die door de gemeente tot stand wordt gebracht. Hiermee borgt de gemeente de primaire ambitie en kwaliteit. De inrichting van de openbare ruimte wordt door de gemeente zelf ter hand genomen. De plattegrond vormt een 10-tal bouwblokken. Deze worden door private partijen ontwikkeld, en wel in het tempo dat gewenst wordt en volgend op de concrete vraag vanuit de woningmarkt. Een strategie van gecalculeerde sturing.

Op een oppervlakte van ruwweg 13,5 hectaren is in ons plan ruimte voor 700 tot 800 woningen, variërend van klassieke rijwoningen tot geterrasseerde appartementen, een uitbreiding van het retailaanbod, ruimte voor voorzieningen en bedrijvigheid en een nieuwe waterstructuur. Het stadspark, de promenade en het winkelplein, drie exclusief voor voetgangers gereserveerde ruimten beslaan bij elkaar bijna twee hectaren.

Wij hebben een integraal ontwerp gemaakt waarin de ambities en uitgangspunten van de gemeente een plek hebben gekregen. Zo komen in het ontwerp van de promenade de wensen samen met betrekking tot mobiliteit (het maken van aantrekkelijke lv-verbindingen voor minder autogebruik), sociale aspecten (het maken van multifunctionele plekken voor spelen, bewegen en ontmoeten) en natuur en biodiversiteit (het maken van natuurvriendelijke oevers, het gebruik van halfverharding en het vergroten van soortenrijkdom in het gebied). Het ontwerp brengt deze aspecten bij elkaar in één overtuigend beeld, waarin het functionele aanwezig is maar niet dominant.

Ruimtelijk-functioneel verhelderen wij met Snellerpoort de gehele zuidflank van Woerden. De eenvoudige gridstructuur die de wijk structureert zorgt ervoor dat deze als een puzzelstuk op zijn plek valt en de aangrenzende buurten met elkaar en met het centrum verbindt. Met veel aandacht hebben wij de noordzijde van Snellerpoort op het spoor georiënteerd. De nieuwe provinciale weg neemt hier de vorm van een spoorlaan aan. Een stedelijke ruimte waarlangs gewoond en gewerkt wordt.

Voor ons is dit een cruciaal onderdeel van het ontwerp. Alleen als wij in staat zijn om met belemmeringen in de bestaande stad, zoals het spoor creatief om te gaan kunnen wij verdichten met behoud en uitbreiding van kwaliteit! Twist en turn.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.