/site/assets/files/2512/banner.jpg

Brabants Duingoed 2050

schil Loonse en Drunense Duinen

Samen met de Gebiedsonderneming Duinboeren en betrokken gebiedspartijen werken wij aan een toekomstperspectief voor het productielandschap in de schil rondom Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Dit project is onderdeel van de Open Oproep Prachtige Productielandschappen van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie.

Van oudsher maakt het landschap in en rondom het Nationaal Park onderdeel uit van een agrarisch productielandschap. In het gebied zijn natuur en landbouw altijd sterk verbonden geweest. Door schaalvergroting en scheiding van functies eind twintigste eeuw is die relatie steeds meer verloren gegaan. Nu staat het gebied voor een flink aantal uitdagingen want het productielandschap staat onder grote (ruimte)druk: het gebied is een belangrijk recreatiegebied, heeft veel natuurwaarde en is tevens een actief landbouwgebied. Hoe kunnen al deze activiteiten in de toekomst naast elkaar blijven bestaan, en elkaar eerder kunnen versterken dan tegenwerken? En hoe geven we vorm aan de ingrijpende transitie die van de agrarische sector wordt verwacht?

Voor dit project bundelen wij de krachten met de gebiedsonderneming Duinboeren, een platform van meer dan 100 boeren in het gebied. Samen met de gebiedspartijen wordt het landelijk gebied in beeld gebracht en bekeken wat er leeft in het gebied. Ook worden toekomstige ontwikkelingen verkend en worden mogelijke kansen voor de toekomst onderzocht. De centrale vraag daarbij is wat deze inhouden voor het toekomstige landschap en voor de toekomst van de agrariërs en andere gebiedspartijen.

In verschillende gebiedsateliers wordt door alle partijen samen onderzoek verricht. Hierbij worden kruisbestuivingen onderzocht tussen agrarische bedrijven onderling maar ook tussen de agrariërs en andere belanghebbenden in het gebied. Zo worden nieuwe verdienmodellen onderzocht voor de agrarische sector en worden nieuwe (economische) samenwerkingen, bijvoorbeeld tussen agrarische ondernemers en de recreatie sector, burgers, natuur of waterschappen verkend.  

Het einddoel is een gezamenlijk toekomstperspectief voor een verfrissend, innovatief en veerkrachtig productielandschap. Een ruimtelijk perspectief waar nieuwe verdienmodellen aan gekoppeld zijn en waar landbouw, natuur en recreatie een kruisbestuiving aangaan en elkaar versterken. De resultaten zullen onder andere worden gepresenteerd in een gebiedsexpositie in de zomer van 2022.

 

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.