/site/assets/files/2308/115-nw-01_plankaart_fase_1_20210118-01.jpg

De weg naar de toekomst

Nijmeegseweg, Arnhem
Aan de Nijmeegseweg in Arnhem komt een ontwikkeling van minimaal 230 woningen. Samen met zittende bewoners van Malburgen hebben wij een stedenbouwkundig schetsontwerp voor deze gebiedsontwikkeling gemaakt. Intussen is fase 1 door alle betrokken partijen enthousiast omarmd en gaat het proces door.

Het gebied rondom de Nijmeegseweg in Arnhem dient te worden verdicht met een paar honderd woningen om aan de grote woningbehoefte in de stad Arnhem te voorzien. Hoewel de brede weg een grote barrière in de wijk Malburgen vormt, hechten de bewoners ook zeer aan het vele groen en de grote bomen die het huidige profiel kenmerken. In een co-creatief proces met wijkbewoners en gemeente hebben wij een breed gedragen visie voor dit nieuwe woon- en leefgebied ontwikkeld. Het versmallen van deze zuidelijke toegangsweg tot een oversteekbare 'tuinstad-allee' met nieuwe bebouwing aan weerszijden was hierbij de centrale gedachte. Voor de eerste fase hebben wij de visie doorontwikkeld tot stedenbouwkundig schetsontwerp.

Doel

Wij willen de tweedeling in de wijk door de barrière werking van de weg tegenaan en de groene kwaliteiten van het gebied behouden en versterken. Dit hebben wij op verschillende schaalniveaus uitgewerkt. Het resultaat is een natuurinclusief en klimaatadaptief woongebied dat de potentie heeft de wijk aaneen te smeden en een nieuw gezicht te geven. Bovenal voorziet het plan de bewoners van betere langzaam verkeersverbindingen en van een uitnodigende en veelzijdige groene openbare ruimte.

Participatie

Onderdeel van het selectieprocedure van het ontwerpbureau was de manier waarop bewoners betrokken zouden worden bij het proces. De kerngroep (wijkberaad) had hierop aangedrongen omdat in een eerdere poging deze verdichtingsopgave vorm te geven, de wijkbewoners zich onvoldoende gehoord voelden. Vanuit onze ruime ervaring met participatie processen stelden wij een echt co-creatief ontwerptraject voor. 

Daarin staat aan het begin luisteren en begrip verkrijgen. Met een breed samengestelde klankbordgroep van ongeveer 30 zittende wijkbewoners hebben wij een gezamenlijk ontwerptraject doorlopen aan de hand van vier heldere stappen. Elke stap begon met een gezamenlijke themaavond op locatie. Samen ontdekken - Samen dromen - Samen verbeelden - Samen verbeteren.

Zo hebben we gezamenlijk het plangebied (opnieuw) leren kennen en gewerkt aan een gezamenlijke visie en een gedragen schetsontwerp. Het inzetten van creatieve werkmethoden was hierbij een belangrijk middel voor ons. 

Gemeente

Parallel aan dit traject zijn we in gesprek gegaan met de gemeentelijke projectgroep. Niet alleen werd het Masterplan getoetst aan programma’s en beleid, ook de complexiteit van de opgave, zeker op het gebied van verkeer, vroeg om nauwe afstemming met de gemeentelijke deskundigen. Hierbij kwam ook het strategische aspect van de opgave om de hoek kijken. Het door ons geïntroduceerde transitieproces, een langzame stapsgewijze ontwikkeling van het gebied vanuit een sterke toekomstvisie op wonen, groen, openbare ruimte en verkeer, heeft geholpen om draagvlak aan kwaliteit te verbinden.  

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.